Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

I. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE

Operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare, să depună Documentatia PIF la sediul operatorului S.C. GAZ EST S.A. – Biroul Unic în vederea programării la punere în funcţiune.

Documentaţia PIF conţine minim următoarele documente, prezentate în original:

1. cerere de punere în funcţiune;

2. procesul-verbal de recepţie tehnică;

3. schema izometrică a proiectului tehnic în baza căruia s-a realizat instalaţia;

4. copie a contractului de furnizare, însușit de beneficiar prin semnatură.

 

Pentru instalațiile de utilizare recepționate şi puse în funcțiune de către S.C. GAZ EST S.A. la care nu s-au pus în funcțiune toate aparatele de utilizare (au părți din instalația pusă în funcțiune sigilate pentru că nu sunt montate aparatele de utilizare), pentru punerea în funcțiune a acestora, operatorul economic care a executat lucrările va prezenta dosarul de PIF cu următoarele mențiuni:

 

S.C. GAZ EST S.A. programează punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale după cum urmează:

S.C. GAZ EST S.A. are dreptul de a refuza punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare, comunicând în scris solicitantului motivele refuzului, dacă se constată următoarele neconformităţi:

În cazul în care, la data solicitării de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare, instalaţia de racordare nu a fost recepţionată şi pusă în funcțiune, termenul de punere în funcțiune se decalează în mod corespunzător. În acest caz, S.C. GAZ EST S.A. va notifica în scris operatorului economic care a executat instalația de utilizare data punerii în funcțiune a instalației de racordare. Programarea punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale se va face concomitent cu instalația de racordare.

La data punerii în funcțiune a instalației de utilizare, S.C. GAZ EST S.A. împreună cu operatorul economic care a executat instalația și cu beneficiarul întocmesc procesul-verbal de punere în funcțiune a instalației de utilizare în 3 (trei) exemplare, respectiv câte 1 (un) exemplar pentru S.C. GAZ EST S.A., 1 (un) exemplar pentru beneficiar și 1 (un) exemplar pentru operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale.

Taxele de punere în funcțiune a instalației de utilizare se vor include în prima factură pentru consumul de gaze naturale. Abonatul poate achita taxa de deschidere și direct la casierie, pe baza PFD-ului anexă la contract.

Punerea în funcțiune a centralelor termice se face de către delegatul autorizat ISCIR al furnizorului numai în prezența operatorilor GAZ EST. Odată cu punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, S.C. GAZ EST S.A. pune la dispoziţia beneficiarului, în mod gratuit, un exemplar din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale.

 

II. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CONDUCTELOR DE DISTRIBUŢIE, BRANŞAMENTELOR, STAŢIILOR DE REGLARE DE SECTOR (SRS), STAŢIILOR DE REGLARE-MĂSURARE (SRM) ŞI POSTURILOR DE REGLARE (PRM)

Operațiile tehnice necesare pentru punerea în funcțiune a conductelor, branșamentelor, SRS/SRM/PRM-urilor sunt efectuate de către executant, în prezenţa delegaţilor operatorului sistemului de distributie (OSD) şi ai beneficiarului, după caz.

Punerea în funcţiune se face pe baza documentaţiei tehnice de execuţie şi a procesului-verbal de recepţie tehnică.

Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a branşamentelor la conductele în funcţiune se face de OSD la solicitarea scrisă a executantului.

Operaţiunile de închidere a sectorului pentru efectuarea operaţiunilor de punere în funcţiune, anunţarea abonaţilor şi redeschiderea sectorului se efectueză de către reprezentanţii OSD.

 

III. DETECTARE

Detectarea eventualelor scăpari de gaze se realizează în următoarele situaţii:

a. periodic, conform programului de detectare anual aprobat;

b. ocazional, în cazul primirii unor reclamaţii/sesizări privind eventuale scăpări de gaze, în cazul apariţiei unor anomalii în funcţionarea sistemului şi în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Detectările periodice, conform programului anual, se realizează de către un instalator autorizat ANRE grd.IIID. Detectările ocazionale pot fi realizate şi de către instalatorii din echipele de intervenţie din cadrul districtelor.

Detectări periodice. Controlul conductelor, în vederea depistării eventualelor scurgeri de gaze, se face cu detectoare de gaze, verificate/etalonate metrologic, la interval de maxim 72 ore, conform programului de detectare anual aprobat.

Controlul periodic al scurgerilor  de gaze naturale se efectuează:

NOTĂ: O atenţie deosebită în efectuarea detectării se acordă în zonele răsuflătorilor, atât cele de pe traseul conductelor şi al branşamentelor, cât şi cele din zonele subsolurilor imobilelor aflate în vecinătatea conductelor, acolo unde există pericolul apariţiei unor acumulări de gaze naturale.

Detectări ocazionale. Detectările ocazionale se efectuează în următoarele situaţii:

a. în cazul unor reclamaţii privind posibile scurgeri de gaze la blocuri; detectările se vor face în următoarele zone:

b. în cazul unor reclamații privind posibile scurgeri de gaze la imobile individuale, detectările se vor face în următoarele zone:

NOTĂ: în cazul în care sunt neclarităţi privind originea scurgerilor de gaze sau nu se depistează sursa acestora, se vor verifica înregistrările contoarelor la apartamentele unde nu s-a putut face detectarea în incintă. Atunci când contoarele de gaze naturale înregistrează un consum, se va sista furnizarea gazelor. Pentru informarea abonatului la care se sistează furnizarea gazelor naturale, se va pune pe uşa de acces în apartament un afiş cu următorul conţinut:

 

S.C. GAZ EST S.A.

S-A SISTAT FURNIZAREA GAZELOR NATURALE DATORITĂ RECLAMAŢIILOR PRIVIND POSIBILE SCURGERI DE GAZE.

PENTRU VERIFICAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI, VĂ RUGĂM SĂ APELAȚI DISPECERATUL S.C. GAZ EST S.A. LA 0235.324.141, 0235.324.141; telverde: 0800802040.

NE CEREM SCUZE PENTRU DISCONFORTUL CREAT ȘI VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE.

CONDUCEREA S.C. GAZ EST S.A.

 

c. în cazul unor reclamații/sesizări privind posibile scurgeri de gaze pe traseul conductelor de distribuție și branșamentelor, detectările se vor face după cum urmează:

d. în cazul producerii unei situații de urgență, detectările se vor realiza după cum urmează:

 

Măsuri suplimentare la detectarea scurgerilor de gaze:

Pentru detectări de scurgeri la sistemul de distribuție:

1. traseul se va parcurge pe jos, în sens contrar celui de circulaţie al autovehiculelor;

2. capacele construcţiilor subterane se vor ridica cu grijă (cămine etc.) astfel încât să se evite producerea de scântei;

3. se interzice folosirea flăcării la detectarea scurgerilor de gaze;

4. membrii echipei vor purta obligatoriu vesta reflectorizantă.

 

Pentru detectări de scurgeri la instalaţiile de utilizare:

1. detectările se vor realiza în următoarea ordine: pe traseul branşamentului, PRM, subsolul imobilului, instalaţie de utilizare exterioară sau instalaţie comună pe scara de bloc, instalaţie de utilizare interioară, aparate de utilizare;

2. se interzice folosirea flăcării la detectarea scurgerilor de gaze;

3. capacele şi construcţiile metalice de pe traseu se vor manipula cu grijă pentru a evita producerea de scântei;

În cazul detectării unor scurgeri de gaze, operatorul care realizează detectarea va anunţa imediat dispecerul privind adresa, tipul conductei/instalaţiei, zona unde a apărut scurgerea de gaze naturale şi gravitatea acesteia.

În cazul depistării unor scurgeri de gaze, instalatorul va lua următoarele măsuri: